skip to Main Content

Ett certifierat ledningssystem en marknadsfördel som inger förtroende, men den riktiga vinningen med ett väl implementerat system som speglar det faktiska arbetssättet är att man får struktur, tydlighet, kontroll över sina processers prestanda och ett sätt att arbeta med utveckling av verksamheten.

När vi hjälper våra kunder ta fram ett modernt och väl fungerande ledningssystem så utgår vi från företagets faktiska arbetssätt. Vi sätter upp en gemensam projektplan och fördelar arbetsuppgifter utifrån våra kunders önskemål. Vi rekommenderar företag att använda vår moln-baserade plattform till sitt ledningssystem, men givetvis kan vi även ordna system efter traditionell struktur.

Vi ser givetvis till att ledningssystemet uppfyller önskade standardkrav.
Det krav vi primärt arbetar mot är:

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001 / AFS 2001:1
ISO 3834
EN 1090
RS 2360
FR 2000

Organisationens förutsättningar
En av de viktigaste faktorerna för ett väl fungerande ledningssystem är att koppla ihop systemet med strategin och affärsidén. Genom att se över organisationens förutsättningar så får man en tydlig bild över vilka krav systemet behöver uppfylla.

Lagar och andra krav
Att hålla koll på vilka lagar och krav som företaget behöver uppfylla kan vara en tung uppgift. Vi hjälper er att identifiera tillämpliga lagar, om de ändras och hur väl organisationen uppfyller lagar och krav.

Interna revisioner
Ledningens yttersta verktyg för att få reda på hur väl organisationen efterlever identifierade krav, fastställda processer och rutiner är genom interna revisioner. Våra konsulter har mycket stor erfarenhet av processrevisioner och anpassar revisionerna efter ledningens önskemål.

Miljöutredning
Miljöutredning ligger till grund för ett väl fungerande miljöledningssystem. Genom att fastställa organisationens miljöpåverkande faktorer hjälper vi er att sätta relevanta mål.

 

 

 

Ledningssystem
Back To Top